Privatumo politika

UAB „Drąseikių karjeras“ privatumo politika

2018 m. gegužės 25 d. redakcija

 1. Bendrosios nuostatos

 

Šis dokumentas (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius UAB "Drąseikių karjeras", duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 159851059, buveinės adresas – Karjero g.1, Drąseikių km, Lapių sen, Lietuva, el. pašto adresas – pardavimai@draseikiukarjeras.lt, tel. +370 698 00822) (toliau – „Bendrovė“) atliekamo Jūsų (Kliento) Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus.

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Kliento Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.

 1. Privatumo politikos sąvokos

 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis;

Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų Paslaugomis, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba bet kokiu būdu naudojasi Bendrovės paslaugomis, ketina pirkti ar perka Bendrovės prekes ir ar kitokiu būdu yra susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar prekėmis.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl. Uniform Resource Locator (URL)), Jūsų peržiūrėti produktai.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

 1. Asmens duomenų tvarkymo principai

 

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
  1. Asmens duomenų subjektas duoda sutikimą, pvz., dėl reklaminės informacijos gavimo;
  2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra Asmens duomenų subjektas;
  3. Bendrovė yra įpareigota tvarkyti Asmens duomenis pagal įstatymus;
  4. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
 • Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.
 1. Renkamos informacijos pobūdis

 

Priklausomai nuo teikiamų prekių/paslaugų pobūdžio Bendrovė gali rinkti šiuos Kliento duomenis:

 • pagrindinė Kliento informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, asmens dokumento kopija (jei pateikta) bei duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas;
 • informacija apie Kliento teikiamas įsigyjamas prekes/paslaugas: informacija apie pasirinktas/teikiamas paslaugas ir jų naudojimo trukmę, su prekių paslaugų kokybės vertinimu susijusi informacija, informacija prekių gražinimą, garantinį aptarnavimą ir pan., duomenys apie Kliento nemokumo rizikos vertinimą;
 • informacija apie atsiskaitymus už prekes/paslaugas: Klientui pateikiamų sąskaitų duomenys, duomenys apie Klientų ar kitų asmenų įmokas, informacija apie skolos valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims);
 • informaciją apie Kliento sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros: informacija apie Kliento pateiktą sutikimą/nesutikimą dėl reklaminės (naujienos, programos pasiūlymai, akcijos ir pan.) informacijos gavimo, dalyvavimo nuomonių tyrimuose, duomenų panaudojimo, Kliento duomenų teikimo tretiesiems asmenims, taip pat – apie sutikimą dėl nemokumo rizikos vertinimo;
 • komunikacijos ir Klientų aptarnavimo informacija: duomenys apie naršymą Bendrovės tinklalapiuose bei savitarnos svetainėse (surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas); telefoninių pokalbių įrašai skambinant Bendrovės atstovams, susirašinėjimo su Bendrove informacija (per savitarną, el. paštą, pritaikytas programas ir pan.), Kliento kreipimaisi ir Bendrovės atsakymai dėl spręstinų klausimų;
 • kiti duomenys: prizų laimėtojų informacija, informacija apie apklausos dalyvius, naujienlaiškių prenumeratoriai.

 

 1. Duomenų tvarkymo tikslai

 

Renkamus duomenis Bendrovė naudoja tam, kad galėtų suteikti Jums savo paslaugas/prekes, taip pat teikti pagalbą, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais teisės aktais.

Informacijos tvarkymo tikslai:

 • sutarties sudarymui ir vykdymui (prekių/paslaugų teikimui), jų kokybės užtikrinimui bei Klientų aptarnavimui ir informacijos teikimui;
 • tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie naujus produktus ir paslaugas (jei nesate atsisakę tokių pranešimų);
 • buhalterinei apskaitai;
 • teisiniams įsipareigojimams vykdyti, pavyzdžiui, skolos valdymui ir išieškojimui;
 • Bendrovės internetinei svetainei administruoti ir tobulinti, išlaikyti ją saugią ir užtikrinti, jog turinys Jūsų įrenginyje būtų pateiktas pačiu efektyviausiu būdu;
 • teisės aktuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;
 • kitiems tikslams, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti Asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu.

 

 1. Duomenų surinkimo būdai

 

Informaciją apie Jus mes renkame šiais būdais:

 • Kai informaciją Bendrovei pateikiate patys (pvz., pildant Bendrovės paraiškas, sutartis ir/ar kitus dokumentus (įskaitant per mūsų partnerius), mūsų internetinėje svetainėje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis);
 • Informaciją apie Jus mums gavus iš trečiųjų šalių su kuriomis bendradarbiaujame (pvz., partneriai, valstybės institucijos ir pan.).

 

 1. Duomenų tvarkymo trukmė

Bendrovė Asmens duomenis tvarko tik tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Klientams teikiamų prekių/paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir jis yra reikalingas (pvz., privalomi dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

 1. Duomenų perdavimas

 

Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Bendrovė Jūsų duomenis gali perduoti šiems duomenų gavėjams:

 • Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjai, auditoriai, konsultantai ir pan.). Duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš Bendrovės gaunamų tvarkyti Asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp Bendrovės ir subrangovų dėl duomenų tvarkymo.
 • Subjektams, užsiimantiems skolų bei skolininkų duomenų bazės administravimu. Duomenys teikiami tik teisės aktų leidžiama apimtimi ir sąlygomis.
 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus.
 • ACME Grupės įmonėms, kai ta reikalinga tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti.
 • Kitiems tretiesiems asmenims kitu teisėtu pagrindu arba Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Duomenų tvarkytojai, kuriems Bendrovė perduoda Jūsų asmens duomenis, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių, dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

 1. Kokios Jūsų turimos teisės?

 

Klientas turi šias teises:

 • susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl Bendrovės atliekamo Asmens duomenų tvarkymo;
 • gauti iš Bendrovės patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;
 • reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
 • reikalauti ištrinti savo, kaip Bendrovės Kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Kliento sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Kliento Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
 • reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė išanalizuos, ar Klientas turi teisę prašyti ir praktiškai įmanoma, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, taip pat tuo atveju, jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą;
 • nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.

Klientas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą šioje Privatumo Politikoje nurodytais kontaktais. Klientams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia Klientui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo neveikimo priežastis.

Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, elektroninėmis priemonėmis.

Kliento gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. Privatumo politikos atnaujinimas

 

Kilus poreikiui Privatumo politika gali būti atnaujinama – archyve yra išsaugotos ankstesnės šios Privatumo politikos versijos Jūsų susipažinimui, o esant Privatumo politikos pakeitimų – informacija bus paskelbta http://www.draseikiukarjeras.lt/.

 

 1. Kontaktiniai duomenys

 

Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl Bendrovės Privatumo politikos arba atliekamo duomenų tvarkymo el. paštu pardavimai@draseikiukarjeras.lt ar siunčiant prašymą paštu nurodytu aukščiau Bendrovės adresu.

 

 1. Kita informacija

Bendrovės svetainėje ir produktuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės taiko savo privatumo politikas. Jei lankysitės šiose interneto svetainėse, Jums bus taikomos jų atitinkamos politikos.